จากข่าวล่าสุดที่มีคุณหมอสาวได้ข้ามถนนบน ทางม้าลาย แต่ ถูกมอเตอร์ไซค์ของตำรวจชนจนเสียชีวิต
ทำให้หลายๆคนต่างให้ความสนใจในเรื่องการใช้รถใช้ถนน ทั้งๆที่มีเหตุการณ์ในทำนองนี้อยู่หลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม เรื่องการข้ามถนนนั้นก็มีกฏหมายคุ้มครองอยู่ด้วยเช่นกัน มาดูกันว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง

ทางม้าลาย คือ พื้นที่สำหรับให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย โดยจะมาในลักษณะเป็นเส้นสีขาว (หรือสีเหลือง)
แบบถี่ ๆ จนถึงฟุตบาทอีกฝั่ง เพื่อจัดระเบียบระหว่างผู้ข้ามถนนและผู้ใช้ยานพาหนะ นอกจากจะอยู่ตามแยกต่าง ๆ แล้ว ยังมีบริเวณระหว่างถนนบางเส้น แต่ในบางพื้นที่มีการติดตั้งสัญญาณไฟเพื่อให้ประชาชนข้ามถนนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ขณะที่กฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติคำว่า”ทางข้าม” ไว้มาตรา 4 ข้อ 12 ระบุไว้ว่า “ทางข้าม” หมายความว่า พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่ทำให้คนเดินเท้าข้ามไม่ว่าในระดับใต้หรือเหนือพื้นดินด้วย

อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทางม้าลายมีกฏหมายคุ้มครองด้วย?!

เนื่องจากทางม้าลายนั้นเป็นพื้นที่ผู้ข้ามถนนได้รับความคุ้มครองทางกฏหมายด้วย ดังนั้นจึงมีกฏหมายเข้ามาควบคุมเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของผู้ข้ามถนนด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้น ถ้าเจอคนกำลังข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ให้ชะลอรถห่างจากทางม้าลายในระยะ 3 เมตรเพื่อเปิดโอกาสให้คนข้ามถนนจนครบ โดยบางแยกนั้นจะติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบอกให้ข้ามถนนในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบอกว่า ไฟเขียวแล้ว ให้ข้ามได้เลย

เพียงแต่หากมีผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟบนทางม้าลายจะมีความผิดตามกฏหมายตาม พ.ร.บ จราจรทางบกในมาตราที่ 78 ซึ่งจะถูกโดนลงโทษด้วยการจำคุกสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และสามารถสั่งพักใบขับขี่ด้วยเช่นกัน

และหากเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ข้ามถนน เช่น ทางม้าลาย ผู้ขับขี่จะมีความผิดเต็มประตู อ้างอิงจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้เสียหาย คือ

  • หากผู้ข้ามถนนได้รับบาดเจ็บ จะผิดกฏหมายตามมาตรา 300 ว่าด้วยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
    ได้รับอันตรายสาหัส มีจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • หากผู้ข้ามถนนได้รับอันตรายจนเสียชีวิต จะผิดกฏหมายตามมาตรา 291 ว่าด้วยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท

และถ้ารถคู่กรณีเกิดไม่มีป้ายทะเบียนขึ้นมา นับว่าเป็นความผิดร้ายแรง เพราะนอกจากสภาพรถ
ไม่สมบูรณ์แล้ว ยังสามารถเป็นเจตนาแฝงในการก่ออาชญากรรมได้อีกด้วย ซึ่งอ้างอิงจาก พ.ร.บ
จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 7

“ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียนแผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียน หรือป้ายประจำรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วย การขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก
หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้างมาใช้ในทางเดินรถ ฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 152 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท”
และ “มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและ แสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตาม
ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท”

ใช่ว่าผู้ข้ามถนนจะถูกเสมอไป ในทางตรงกันข้าม ถ้าฝ่ายคนข้ามถนน ไม่ข้ามบริเวณพื้นที่กำหนด
ในระยะ 100 เมตร นอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยัง พ.ร.บ จราจรทางบก
ตามมาตรา 104 และ 147 ต้องโดนปรับเป็นเงินไม่เกิน 200 บาท และในกรณีที่มีสัญญาณไฟจราจร
และฝ่าฝืนก็จะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 200 บาทเช่นก้น

พื้นที่ทางม้าลาย ก็มีกฏหมายคุ้มครองด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ผู้ขับขี่เกิดมีความคิดคึกคะนองที่จะแซงรถคันข้างหน้า แต่ไปแซงบริเวณระยะ 30 เมตรจากทางม้าลาย
รวมถึง พื้นที่กวดขัน ซึ่งผิดในมาตรามาตรา 46 โดนโทษปรับ 400 – 1,000 บาท และถ้าคนข้ามถนนเกิด
อันตรายไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความผิดจะเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงที่ได้กล่าวถึง

อีกทั้งกรณีที่จอดทับทางม้าลายและระยะที่ห่างจากพื้นที่ดังกล่าว 3 เมตรก็มีความผิดด้วยเช่นกัน
ซึ่งสอดคล้องกับความผิดตามมาตรา 57 โดนโทษปรับ 500 บาท ดังนั้น ถ้าจะทำธุระบริเวณดังกล่าว
แนะนำให้หาที่จอดรถที่ถูกระเบียบและห่างจากทางม้าลายตามที่กฏหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน ต่อให้กฏหมายเข้มงวดมากแค่ไหน บทลงโทษ
แรงประมาณไหน ถ้ามีความตระหนักในการเคารพกฏหมาย จะทำให้การใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย
และมีความสุขอีกด้วย แต่ถ้าจ้องจะแหกกฏกัน สังคมการใช้รถใช้ถนนก็จะไม่น่าอยู่ ดังนั้น ควรถ้อยที
ถ้อยอาศัยกันดีที่สุดครับ

ที่มา : auto.mthai.com,thaipublica.org,จส.100