“อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ปีที่ 10 เดินหน้าส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดครบวงจรแก่โรงเรียนแห่งที่ 39 ในจังหวัดนครปฐม

0
95

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย
ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าผนึกกำลังกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องสู่
ปีที่ 10 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนต่าง ๆ
ทั่วประเทศ รวมถึงชุมชนใกล้เคียงด้วยการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดครบวงจร
เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ล่าสุดโครงการแห่งที่ 39 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตตัวเมือง
และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แต่พบเจอปัญหาขาดแคลนน้ำ และการปนเปื้อน
ของน้ำที่ไม่สะอาดตามมาตรฐานสากล ด้วยความมุ่งหวังว่าจะสร้างรอยยิ้ม
และคุณภาพชีวิตที่ดีจากน้ำสะอาดที่ผลิตได้ภายในโรงเรียน พร้อมกันนี้
ยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครู
และนักเรียนอีกด้วย

กลุ่มตรีเพชร โดย มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการรองผู้จัดการบริษัท
ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “แม้ในตอนนี้ยังอยู่ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยยังคงเดินหน้า
สานต่อปณิธานที่ว่า “เราจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียน
ในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป”
ผ่านโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 10
โดยอีซูซุได้จัดส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่
จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดของโรงเรียนต่าง ๆ
ทั่วประเทศ

โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วนจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาล
พร้อมสร้างระบบกรองน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล
เพื่อช่วยให้นักเรียนและครูได้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภค
และลดรายจ่ายจากการซื้อน้ำ พร้อมจัดตั้ง “ศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่ม
นักเรียนและระบบพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืน”
และอบรมขั้นตอนการดูแลรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการ
บรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชน
ในรูปแบบสหกรณ์เพื่อนำรายได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษา
ในครั้งต่อ ๆ ไป

ซึ่งตลอด 9 ปีที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบไปแล้ว 38 โรงเรียน
สำหรับโครงการแห่งที่ 39 คือ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่แม้จะเป็นโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลายขนาดใหญ่ มีนักเรียน ครู
และบุคลากร รวมแล้วมากกว่าพันคน และอยู่ในเขตตัวเมือง
แต่ยังต้องพึ่งพาแหล่งน้ำบาดาลที่ใช้ร่วมกับชุมชนรอบข้าง
และเนื่องจากโรงเรียนไม่มีบ่อน้ำบาดาลเป็นของตัวเอง
ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนตั้งอยู่ปลายทางของน้ำ
ทำให้ปริมาณน้ำที่ได้รับไม่เพียงพอ อีกทั้งยังปนเปื้อน
และมีกลิ่นเหม็น จึงต้องซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริโภคและอุปโภค

เรามุ่งหวังว่าการส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ในครั้งนี้
จะช่วยให้โรงเรียนมีน้ำสะอาดไว้ใช้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างรอยยิ้ม
ที่สดใสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากน้ำสะอาดที่ผลิตได้ภายในโรงเรียน
จากร่วมมือของทุกคน”

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่กลุ่มอีซูซุภาคภูมิใจ ช่วยตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ
“วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”
อีกทั้งยังได้รับการชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยได้รับเลือก
ให้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้งในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ
มาแล้วมากมาย ด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอีซูซุ
และเป้าหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาการขาดแคลน
น้ำดื่มสะอาดซึ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ