นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok ณ บริษัท สื่อสากล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

0
1807

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
เปิดพิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok ต้อนรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์การออกแบบ และการผลิตยานยนต์ วิชาการออกแบบรถยนต์ต้นแบบ
ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 20 คน และให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของรถโบราณ
ภายใน พิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงรถยนต์ 7 ประเภท ตามที่สมาพันธ์รถโบราณสากล (Federation
Internationale des Vehicules Anciens : FIVA) กำหนดภายใต้การสนับสนุนของสมาคม
รถโบราณแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ ประกอบด้วย

รถรุ่นบรรพบุรุษ (Ancestor Cars) รถที่ผลิตจนถึง ปี 1904
รถรุ่นผ่านศึก (Veteran Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1905-1918
รถโบราณ (Vintage Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1919-1930
รถก่อนสงคราม (Prewar Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1931-1945
รถหลังสงคราม (Post-War Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1946-1960
รถคลาสสิค (Classic Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1961-1970
รถคลาสสิคร่วมสมัย (Modern Classic Cars) รถที่ผลิตตั้งแต่ปี 1971 และมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี

พิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
ในช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นไป