ความคืบหน้าของการลงทุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (หรือที่เรียกกันว่า EV = Electric Vehicle)
ยังคงมามาต่อเนื่อง ล่าสุด ทาง Website ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศฉบับล่าสุดเมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2562 นับเป็นฉบับที่ 2 ของปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


รายละเอียดของทางราชกิจจานุเบกษามีดังต่อไปนี้

“ข้อ ๑ ผ่อนผันให้โครงการลงทุนประกอบรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BATTERY ELECTRIC VEHICLES – BEV)
ตามประเภท 4.18 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BATTERY ELECTRIC VEHICLES – BEV) และชิ้นส่วน
ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
แบบผสม (HYBRIDELECTRIC VEHICLES – HEV) ตามประเภทกิจการ ๔.๑๖ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม
(HYBRID ELECTRIC VEHICLES – HEV) และชิ้นส่วน ในโครงการเดียวกันได้โดยมีเงื่อนไขกำหนดเวลาการเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์และการใช้หรือผลิตชิ้นส่วนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑.๑ ต้องมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEV ภายใน 3 ปี นับแต่วันออกบัตรส่งเสริมโดยต้องมีการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วน
สำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า HEV อย่างน้อย ๑ ชิ้น พร้อมกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEV และอย่างน้อย ๔ ชิ้นภายใน
๓ ปี หลังจากเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEV โดยชิ้นส่วน ๔ ชิ้นดังกล่าวประกอบด้วย ๒ ใน ๔ ชิ้นส่วนสำคัญ ได้แก่
BATTERY, TRACTIONMOTOR, DRIVE CONTROL UNIT (DCU) และ BATTERY MANAGEMENT SYSTEM
(BMS) และอีก ๒ ใน ๔ ชิ้น ตามประเภทกิจการ ๔.๘.๓ กิจการผลิตอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ HYBRID,BATTERY
ELECTRIC VEHICLES (BEV) และ PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES (PHEV)ในบัญชีประเภทกิจการ
ที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

๑.๒ ต้องมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV ภายในปีที่ ๓ หลังจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าHEV โดยต้องมีการผลิตหรือ
ใช้ชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า BEV อย่างน้อย ๑ ชิ้น พร้อมกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV

ข้อ ๒ ให้ผู้ขอรับการส่งเสริมในกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV สามารถยื่นขอแก้ไขโครงการเพื่อ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEV ตามประเภทกิจการ ๔.๑๖ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (HYBRID
ELECTRIC VEHICLES – HEV) และชิ้นส่วน ในโครงการเดียวกันได้ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒”


รายละเอียดของข้อความดังกล่าวสามารถสรุปใจความได้ดังนี้

ข้อที่ 1ให้บริษัทที่ยื่นขอรับการลงทุนประกอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน (EV) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2561 สามารถผลิตรถยนต์แบบผสม (Hybrid) รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆโดยมีเงื่อนไขที่ว่า

– ภายใน 3 ปีนับจากวันออกบัตรส่งเสริม ต้องมีการผลิตรถยนต์ Hybrid โดยใช้ชิ้นส่วนสำคัญอย่างน้อย
1 ชิ้น และเพิ่มเป็น 4 ชิ้นภายใน 3 ปี (ชิ้นส่วนดังกล่าวคือ แบตเตอรี่,TRACTIONMOTOR,DCU
(DRIVE CONTROL UNIT) และ BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) โดยบริษัท
จะต้องผลิตชิ้นส่วน 2 ใน 4 ชิ้นในช่วงที่ผลิตรถยนต์ Hybrid และอีก 2 ใน 4 ชิ้นตามเงื่อนไข
การลงทุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งแบบ Hybrid,EV และ Plug-In Hybrid

– ในปีที่ 3 ต้องมีการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าออกมาหลังจากการผลิตรถ Hybrid โดยใช้ชิ้นส่วน
สำคัญอย่างน้อย 1 ชิ้นตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยการผลิตชิ้นส่วนนั้นต้องผลิตพร้อมกับรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

ข้อ 2 ผู้ขอรับการส่งเสริมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV สามารถแก้ไขโครงการเพื่อผลิตรถยนต์ Hybrid ได้
รวมถึงชิ้นส่วนภายในโครงการเดียวกันจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

สำหรับความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบกันต่อไป

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

Facebook Comments